Genetisk diskriminering refererer til en form for diskriminering som er basert på en persons genetiske informasjon, spesielt informasjon om genetiske risikofaktorer for visse sykdommer eller helsetilstander. Dette kan innebære at enkeltpersoner blir stigmatisert, ekskludert eller behandlet på en urettferdig måte på grunnlag av deres genetiske profil. Genteknologi kan potensielt skape genetisk diskriminering på flere måter:

 1. Arbeidsliv og forsikring: Dersom en person har genetisk informasjon som antyder en økt risiko for en bestemt sykdom, kan arbeidsgivere eller forsikringsselskaper diskriminere ved å nekte ansettelse eller forsikring på grunnlag av denne informasjonen. Dette kan føre til at personer unnlater å teste seg genetisk for frykt for negative konsekvenser.
 2. Helsevesen: Helsepersonell kan potensielt diskriminere eller gi en lavere standard for omsorg basert på genetisk informasjon. Dette kan påvirke en persons beslutning om å søke medisinsk hjelp eller følge medisinske råd.
 3. Sosial stigmatisering: Dersom noen har genetisk risiko for en bestemt tilstand, kan de bli stigmatisert eller sett ned på av samfunnet. Dette kan påvirke deres psykiske helse og livskvalitet.
 4. Reproduksjon: Genteknologi, som preimplantasjonsdiagnostikk, kan brukes til å identifisere genetiske risikofaktorer i fosteret. Dette kan føre til valg om abort basert på genetisk informasjon, noe som åpner for etisk og moralsk komplekse spørsmål om livsverdien til individer med genetiske tilstander.
 5. Personvern: Deling av genetisk informasjon i forskning eller medisinsk sammenheng kan være sårbart for uautorisert tilgang eller bruk. Dette kan føre til utilsiktet spredning av sensitiv informasjon som kan misbrukes for diskriminerende formål.

Hvordan kan genetisk diskriminering arte seg innenfor helsevesenet?

Genetisk diskriminering innenfor helsevesenet kan arte seg på ulike måter, og det kan ha alvorlige konsekvenser for pasientenes opplevelse av omsorg, behandling og tillit til helsepersonell. Her er noen måter genetisk diskriminering kan arte seg innenfor helsevesenet:

 1. Redusert kvalitet på omsorg: Helsepersonell kan gi redusert eller mindre adekvat omsorg til pasienter med genetiske risikofaktorer. Dette kan inkludere mangel på oppfølging, mindre tid og ressurser tildelt disse pasientene eller generell manglende interesse for deres helsebehov.
 2. Feilaktig diagnose og behandling: Pasienter med kjent genetisk risiko kan bli feilaktig diagnostisert eller få feil behandling på grunnlag av deres genetiske profil. Dette kan skje når helsepersonell overfokuserer på genetisk informasjon og overser andre relevante faktorer.
 3. Mangel på informasjon: Pasienter med genetiske risikofaktorer kan bli holdt i uvitenhet om alternative behandlingsalternativer eller kliniske studier. Dette kan redusere deres mulighet til å ta informerte beslutninger om sin egen helse.
 4. Skjev prioritering: Helsepersonell kan prioritere behandling eller ressurser til pasienter uten kjente genetiske risikofaktorer, under forutsetning av at de har bedre prognoser. Dette kan føre til at pasienter med genetiske risikofaktorer blir neglisjert eller marginalisert.
 5. Stigmatisering: Pasienter med genetiske risikofaktorer kan oppleve stigmatisering eller fordommer fra helsepersonell basert på deres genetiske profil. Dette kan påvirke deres følelse av verdighet og tillit til helsevesenet.
 6. Mangel på støtte: Helsepersonell kan undervurdere behovet for støtte eller informasjon til pasienter med genetiske risikofaktorer, noe som kan påvirke deres evne til å håndtere og takle helseutfordringene sine.
 7. Uten samtykke: Helsepersonell kan utilsiktet eller uten samtykke dele pasienters genetiske informasjon med andre, inkludert kolleger eller pårørende. Dette kan føre til uønsket eksponering og diskriminering basert på denne informasjonen.
 8. Behandlingsnekt: Pasienter med genetiske risikofaktorer kan oppleve at behandlingsalternativer blir nektet eller begrenset basert på deres genetiske profil. Dette kan begrense deres tilgang til nødvendig medisinsk hjelp.